-A A +A

STATUT
WIELKOPOLSKIEGO KLUBU KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
"RAZEM"

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Klub nosi nazwę: Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "RAZEM" i zwany jest dalej Klubem. Dopuszcza się zamienne stosowanie skróconej nazwy: Klub Niewidomych "RAZEM".

§ 2

Terenem działań Klubu jest województwo Wielkopolskie. Siedzibą Klubu jest Poznań.

§ 3

Klub posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działań i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4

Klub może używać znaku, odznaki i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele działania i sposób ich realizacji

§ 5

Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki, czynnego wypoczynku i realizacja pomocy społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.

§ 6

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
 2. Obejmowanie swoją działalnością niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku i ich przewodników.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób     niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
 4. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku.
 5. Opieka nad wybijającymi się sportowcami i powołaniem kadry sportowej klubu.
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
 7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych.
 9. Pozyskiwanie i dbałość o właściwe korzystanie ze sprzętu sportowo-turystycznego i innego niezbędnego dla działalności Klubu.
 10. Pozyskiwanie i organizacja środków na działalność Klubu.
 11. Klub może prowadzić działalność odpłatną.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych
 3. honorowych
 4. wspierających

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
 1. obywatel polski posiadający grupę inwalidzką z tytułu utraty wzroku (od 18 roku życia), który złożył pisemną deklarację członkowską i został przyjęty przez Zarząd Klubu.
 2. małoletni obywatel polski do 18 roku życia pobierający zasiłek pielęgnacyjny lub posiadający grupę inwalidzką z tytułu wady wzroku, który za zgodą przedstawicieli ustawowych złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
 3. cudzoziemiec mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia kryteria wymienione w pkt. a lub b.
 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie się przyczynić do realizacji zadań statutowych Klubu.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku inwalidów wzroku.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Klubu.

§ 9

Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających na podstawie pisemnych deklaracji przyjmuje i wyklucza Zarząd Klubu.

§ 10

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.

§ 11

Członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym przysługują następujące prawa:

 1. Członkom pełnoletnim (od 18 lat) bierne i czynne prawo wyboru władz Klubu.
 2. Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 3. Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu.

§ 12

Członkom honorowym przysługują wszelkie uprawnienia członków zwyczajnych oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 11 ust. 2 i 3.

§ 14

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni są zobowiązani:

 1. Brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Klubu.
 2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie wspierający powinni w miarę własnych możliwości wykazywać pomoc finansową, techniczną i organizacyjną w działalności statutowej Klubu.

§ 16

Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia na piśmie złożonego Zarządowi Klubu.
 2. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
 3. wykluczenia decyzją Zarządu Klubu, od której członek Klubu ma prawo się odwołać do Walnego Zebrania;
 4. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich;
 5. utraty praw publicznych i obywatelskich;
 6. śmierci członka.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja władz Klubu wyłanianych w drodze wyboru trwa 4 lata. W razie gdy skład Władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania spośród członków Klubu. Dokooptowania dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.  W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Rezygnacja członka Władz Klubu składana jest Zarządowi Klubu.

 

Walne Zebranie

§ 19

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd Klubu, który w tym celu zawiadamia członków Klubu co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać miejsce, czas i porządek obrad.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej 25 % członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku o jego zwołaniu. Członkowie Klubu powinni być zawiadomieni o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno określać miejsce, czas i porządek obrad.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działania Klubu;
 2. uchwalanie projektów zmian statutu;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. wybór władz naczelnych Klubu:
 1. Zarządu Klubu (Prezesa, zastępcę, skarbnika, sekretarza, 1-2 członków)
 2. Komisji Rewizyjnej w ilości 3 osób
 1. nadawanie godności członka honorowego;
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu Klubu w sprawach członkowskich;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Klubu i przekazania jego majątku;
 4. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowanie jest tajne, a na wniosek zebranych może być jawne.
Zarząd Klubu

§ 24

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.

§ 25

W skład Zarządu Klubu wchodzą: Prezes, zastępca, sekretarz, skarbnik, 1-2 członków.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania;
 3. uchwalanie planów działalności merytorycznej i budżetu;
 4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach majątkowych, dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, obciążenia majątku Klubu, przyjmowania darowizn i zapisów;
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
 6. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej oraz członków Klubu i ustosunkowanie się do nich;
 7. przedkładanie podczas Walnego Zebrania sprawozdania ze swej działalności oraz zamierzeń na przyszłość;
 8. przyjmowanie i wykluczanie zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających członków Klubu;
 9. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu;
 10. ustalanie ustalanie wysokości składek członkowskich;
 11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
 12. delegowanie przedstawicieli Klubu:
 1. na zjazdy, konferencje, szkolenia, itp.;
 2. do stowarzyszeń oraz związków krajowych i zagranicznych;
 1. pozyskiwanie  środków na pomoc społeczną;
 2. podejmowanie decyzji o sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§ 27

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku, na wniosek Prezesa lub któregokolwiek członka Zarządu Klubu po uprzednim poinformowaniu Prezesa.

§ 28

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu Klubu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 29

W zebraniu Zarządu Klubu może brać udział z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Do ważności pism i dokumentów Zarządu Klubu wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub jego zastępcy oraz innej osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

§ 31

Do realizacji celów przewidzianych w statucie Zarząd Klubu może zatrudniać pracowników.

 

Komisja Rewizyjna

§ 32

Komisja Rewizyjna jest najważniejszym organem kontrolnym Klubu.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola nie rzadziej niż raz w roku działalności statutowej i finansowej Zarządu Klubu, kontrola majątku Klubu oraz przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu;
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

§ 34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu z wyjątkiem Walnego Zebrania Klubu.

§ 35

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 36

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Klubu

§ 37

Na majątek i fundusze Klubu składają się:

 1. składki członkowskie;
 2. wpływy z działalności statutowej;
 3. dotacje i subwencje;
 4. darowizny i zapisy;
 5. inne dochody.

§ 38

Środki pieniężne Klubu gromadzone są na koncie w wyspecjalizowanych jednostkach bankowych.

§ 39

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa lub jego zastępcy oraz jednej osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

§ 40

Majątkiem i funduszami Klubu zarządza Zarząd Klubu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 41

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków Klubu w I terminie, lub w II terminie 2/3 głosów osób biorących udział w zebraniu.

§ 42

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Klubu powoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§ 43

Uchwalając rozwiązanie Klubu Walne Zebranie Klubu może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na którą zostanie przekazany majątek Klubu po pokryciu zaciągniętych zobowiązań.